The Cow (1989)

The Cow (1989)

อายุของวัวและอายุของเขื่อนมีผลต่อการผลิตน้ำนมของวัวเฮียร์ฟอร์ด เมื่ออายุของวัวเพิ่มขึ้นจาก 2 เป็น 4 ปี น้ำหนักน่อง 205 มิติก็เพิ่มขึ้น มีการสังเกตการปรับระดับน้ำหนัก 205 มิติสำหรับโคอายุ 5 ปีขึ้นไป ผลกระทบของอายุเขื่อนของโคยังมีนัยสำคัญต่อลักษณะนมทั้งหมดที่ศึกษา ผลผลิตน้ำนมสูงสุดสำหรับโคที่เกิดมาและเลี้ยงโดยเขื่อนอายุ 2 ปี ผลผลิตน้ำนมขั้นกลางสำหรับแม่โคอายุ 3 …